Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kartläggning av biologisk mångfald — Krav och vägledning för genomförande av naturvärdesinventering (NVI) och kompletterande inventeringar
Nummer:ftSS 199000
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 555
Namn på kommittén:Naturvärdesinventering
Publicerat:den 5 jul 2021
Sista svarsdatum:den 5 nov 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument bidrar till standardisering inom området naturvärdesinventering och biologisk mångfald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras.

Detta dokument fastställer krav och ger vägledning för den som utför kartläggning och värdering av biologisk mångfald. Det ger också vägledning för beställning av sådana kartläggningar.

Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering (NVI). Med NVI avses en fältinventering av arter, biotoper och landskap, som innebär att resultatet redovisas som geografiska områden vilka naturvärdesbedöms i olika naturvärdesklasser.

Detta dokument omfattar även krav och vägledning för fördjupade inventeringar, vilka kan genomföras som komplement till en NVI. Fördjupade inventeringar ingick i begränsad omfattning i den förra versionen av denna standard SS199000:2014. I denna nya version har antalet fördjupade inventeringar utökats väsentligt. Dessa beskrivs mer ingående, för att kunna möta många olika behov.

Detta dokument beskriver ett koncept för naturvärdesbedömning och specificerar krav för hur en sådan ska göras. Konceptet naturvärdesbedömning presenterades för första gången i den förra utgåvan från 2014. I denna utgåva har konceptet utvecklats särskilt avseende bedömning av biotopvärde och bedömning av naturvärde på landskapsnivå.

En naturvärdesbedömning enligt detta dokument är tillämpbar i samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina.

Detta dokument omfattar även förstudier vilket innebär insamling, bearbetning och redovisning av information om biologisk mångfald som får göras utan fältinventering och på ett enklare sätt än vad som krävs för naturvärdesinventering och fördjupade inventeringar.

Detta dokument omfattar inte:

— standardisering av naturinventeringar som har andra syften än att värdera geografiska områden eller artförekomster efter deras betydelse för biologisk mångfald,

— standardisering av test- och mätmetoder för ekologisk kvalitet på vatten, luft, mark och marin miljö, men resultat av sådana mätningar kan utgöra stöd för naturvärdesbedömning,

— standardisering av metoder för fjärranalys, men fjärranalys kan ingår som ett hjälpmedel vid kartläggning,

— standardisering av metoder för bedömning av miljökonsekvenser, men kan användas som underlag för sådana,

— kartläggning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald,

— uttolkning av vad som är tillåtligt enligt artskyddsförordningen och miljöbalken, men kan användas som underlag för sådana bedömningar.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.