Detaljer om förslaget

Svensk titel: Torvbränslen - Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter
Nummer:ftSS 187187
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 7 dec 2017
Sista svarsdatum:den 7 feb 2018
Ämnesområden:Fasta bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I denna standard definieras metoder för bestämning av tre operationella mått på halten oförbränt i fasta restprodukter från förbränning, nämligen

— Metod A - Glödförlust

— Metod B - Totalt organiskt kol (TOC)

— Metod C - Restförbränningsenergi

Bestämning av glödförlust är den enklaste metoden men har nackdelen att den ger resultat som I viss mån styrs av de experimentella betingelserna. Glödförlust duger oftast mycket väl som driftsanalys för att följa variationer i förbränningsbetingelser vid en anläggning. För askor som ifråga om oorganiska komponenter inte är fullt oxiderade ger bestämningar av glödförlust resultat som är behäftade med ett systematiskt fel. Höga karbonathalter kan också leda till resultat som ger ett felaktigt mått på halten oförbränt.

Mera väldefinierade resultat erhålls via en specifik bestämning av resthalten av totalt organiskt kol (TOC) respektive bestämning av restförbränningsenergin. Dessa metoder kräver mera specialiserad utrustning för genomförandet och har karaktären laboratorieanalyser.

Metoderna är tillämpbara på flygaskor och bottenaskor, medan andra fasta restprodukter från förbränning exempelvis avsvavlingsprodukter omfattas när det gäller bestämningen totalt organiskt kol. Bestämbarhetsgränsen för metoderna är för glödförlust och totalt organiskt kol ca 0,3% respektive 0,5% (massfraktion) och för restförbränningsenergi 0,2 MJ/kg (motsvarar ca 0,6%).

Eftersom metoderna inte mäter exakt samma sak är resultaten från dem inte fullt ut jämförbara. För att tydliggöra detta har de samlats i en och samma standard. Varje metod har sina fördelar jämfört med de andra beroende på användningen av resultaten.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.